ANBI informatie Laurenskerk

Naam van de instelling: Stichting tot Restauratie en Instandhouding van de Nederlands Hervormde Kerk te Kolhorn.

Fiscaal nummer: 815859557

Contactgegevens: info@dorpshuiskerkkolhorn.nl en 06-15067787 (secretaris)

Doelstelling: De restauratie en instandhouding van het kerkgebouw van de vroegere Nederlands Hervormde kerk te Kolhorn en alles dat daarmee in de meest uitgebreide zin van het woord verband houdt, of dat daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beleidsplan: Gezien het feit dat de Laurenskerk in gebruik is verbonden met De Nieuwe Horn, is er een beleidsplan voor beide accommodaties opgesteld. Op verzoek sturen wij dit graag naar u toe.

Bestuurssamenstelling: Zie ook de pagina ‘Over ons‘.

Beloningsbeleid: Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten. Alleen aantoonbare en reële onkosten, welke van tevoren zijn overlegd, worden vergoed. De dorpshuismeester en schoonmaker ontvangen een vrijwilligersvergoeding voor hun activiteiten.

Verslag van de uitgevoerd activiteiten: Zie hiervoor het jaaroverzicht 2018 dat ook naar de gebruikers en vrijwilligers is verstuurd.

Financiële verantwoording: Op financieel vlak zijn de Laurenskerk en De Nieuwe Horn nauw verweven. De accommodaties worden afzonderlijk van elkaar, maar ook gezamenlijk, gebruikt. Een groot deel van de verhuur verloopt via Stichting De Nieuwe Horn, wat verklaart waarom er een financieel verwevenheid tussen beide stichting is in winst- en verliesrekening als ook de balans.